Upute za pisanje sažetka

Znanstveno-istraživački rad:

 • rad mora biti u formatu Microsoft Word dokumenta (.doc ili .docx)
 • rad se piše u fontu Times New Roman, veličine fonta 12 (naslovi 14), s obostranim poravnanjem te proredom 1.5, margina 2.5 cm
 • sažetak do 250 riječi
 • sažetak sadrži svrhu rada, najvažnije rezultate i zaključak rada te ključne riječi (najviše 8 najvažnijih pojmova koji se obrađuju u tekstu)
 • uz sažetak, potrebno je navesti i ime i prezime autora/ice; naziv sveučilišta, fakulteta, odsjeka i studijske grupe ili smjera, godinu studija na kojoj je autor/ica te adresu elektroničke pošte autora/ice
 • na natječaj se možete prijaviti i kao par ili tim od maksimalno tri člana, informacije iz prijašnje točke je potrebno ispuniti za svakog dodatnog člana grupe
 • pravo prijave rada ima osoba koja u akademskoj godini 2019./2020. ima status studenta na preddiplomskoj, diplomskoj ili poslijediplomskoj razini

Prijavom rada javljate se za usmeno i javno izlaganje Vašeg rada. Konferencija je zamišljena kao prostor egalitarnosti i otvorenog diskursa, stoga budite spremni na konstruktivne kritike i pitanja publike.

Umjetnički rad:

Cilj izložbe umjetničkih radova je poticanje kreativnog stvaralaštva studenata kao i razvijanje divergentnog mišljenja koje je nužno u svakodnevnom radu pedagoga neovisno o mjestu zaposlenja. Želimo potaknuti naše sudionike, ali i sve druge studente, na izražavanje svojih doživljaja iz studentskog života, misli o trenutnim i relevantnim društvenim i pedagoškim pitanjima te statusu pedagogije kao znanosti i struke uporabom različitih medija.

Prijava rada treba sadržavati datoteku, fotokopiju, videozapis ili fotografiju rada kao i kratki sažetak rada.

Sažetak umjetničkog rada

 • je kratko objašnjenje samog rada, unutar kojeg autor/ica treba radu dati naziv; opisati inspiraciju, proces rada te svrhu tj. poruku koju autor želi prenijeti svojim radom
 • mora biti u formatu Microsoft Word dokumenta (.doc ili .docx)
 • piše se  u fontu Times New Roman, veličine fonta 12 (naslovi 14), s obostranim poravnanjem te proredom 1.5, margina 2.5 cm
 • opseg sažetka ne prelazi 250 riječi
 • uz sažetak, potrebno je navesti ime i prezime autora/ice; naziv sveučilišta, fakulteta, odsjeka i studijske grupe ili smjera; godinu studija na kojoj je autor/autorica te adresu elektroničke pošte autora/ice
 • na natječaj možete se prijaviti i kao par ili tim od maksimalno tri člana, informacije iz prijašnje točke je potrebno ispuniti za svakog dodatnog člana grupe
 • pravo prijave rada ima osoba koja u akademskoj godini 2019./2020. ima status studenta na preddiplomskoj, diplomskoj ili poslijediplomskoj razini

Umjetnički radovi bit će izloženi u galeriji tijekom trajanja konferencije. Vaš zadatak je da na svečanom otvorenju izložbe predstavite svoj rad. Prijavom rada javljate se za usmeno i javno izlaganje Vašeg rada. Konferencija je zamišljena kao prostor egalitarnosti i otvorenog diskursa, stoga budite spremni  na konstruktivne kritike i pitanja publike.